Copyrights

Auteursrechten (for English see below)

 

·      Het is uitdrukkelijk niet toegestaan werken op TilburgUtube openbaar te maken en/of te verveelvoudigen zonder de expliciete, schriftelijke toestemming van de maker/auteursrechthebbende. Tilburg University is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onrechtmatig openbaar maken van een auteursrechtelijk beschermd werk. In geval van een melding van een (vermoeden van een) schending van intellectuele eigendomsrechten, zal Tilburg University de klager doorverwijzen naar de gebruiker die het werk op TilburgUtube heeft geplaatst.

·      Materiaal van derden waarvoor geen schriftelijke toestemming voor publicatie is verkregen mag niet op TilburgUtube geplaatst worden

De gebruiker is verplicht zelf toestemming te regelen van het materiaal dat de gebruiker wil uploaden, indien hij of zij niet zelf de maker van het materiaal en dus ook niet de auteursrechthebbende is.

·      Indien er aanwijzingen zijn dat degene die het materiaal heeft geplaatst niet de auteursrechthebbende is noch toestemming heeft om het materiaal openbaar te maken, behoudt Tilburg University zich het recht voor dit materiaal te verwijderen en het TilburgUtube-account van de gebruiker die het materiaal heeft geüpload in te trekken. Indien een auteursrechthebbende bij Tilburg University schade claimt voor het onrechtmatig openbaar maken van zijn werk, zal deze door Tilburg University worden doorverwezen naar die gebruiker die het materiaal heeft geplaatst.

·      Beheerders kunnen steekproefsgewijs materiaal controleren.

·      De bestanden op TilburgUtube zijn uitsluitend bestemd voor eigen of intern gebruik door gebruikers, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website, of links naar het materiaal, te verspreiden zonder toestemming van de eigenaar (zie licenties).

§  Studenten en medewerkers van Tilburg University mogen video-en audiobestanden in de afgeschermde omgeving op deze website downloaden (indien toegestaan​​),  opslaan en kopiëren voor persoonlijk gebruik voor onderzoek, studie en educatieve doeleinden, maar alleen in een besloten omgeving.

§  Voor bestanden die kunnen worden gedownload van TilburgUtube bent u verplicht zich te houden aan de aangegeven Creative Commons licentie.

 

Copyright

 

·                It is explicitly prohibited to disclose and/or duplicate works on TilburgUtube without explicit, written permission from the maker/copyright holder. Tilburg University is not liable for any damage as a result of unlawful disclosure of a work that is protected by copyright. In the event of a notification of a violation (or suspicion of a violation) of intellectual property rights, Tilburg University will refer the complainant to the user who has posted the work on TilburgUtube.

·                Material from third parties in respect of which written permission to publish has not been obtained may not be posted on TilburgUtube. The user himself/herself is responsible for arranging for permission in respect of the material that the user wishes to upload in the event that he or she is not the maker of the material and therefore also is not the copyright holder.

·                In the event that there are indications that the person who posted the material is not the copyright holder and does not have permission to disclose the information, Tilburg University reserves the right to remove that material and revoke the TilburgUtube account of the user who uploaded the material. In the event that a copyright holder claims compensation of damage from Tilburg University for the unlawful disclosure of his or her work, Tilburg University will refer that person to the user who posted the material.

·                Administrators may monitor the material by means of random checks.

·                The files on TilburgUtube are intended exclusively for one’s own use or internal use by users, unless otherwise indicated. It is not permitted to disseminate the material on this website or links to the material without the owner’s permission to do so (see licenses).

·                Students and employees of Tilburg University may download (if permitted), save and copy the video and audio files in the protected environment on this website for personal use for research, study and educational purposes, but only in a closed environment.

·                You are obliged to comply with the Creative Commons License indicated with respect to files that can be downloaded from TilburgUtube.

 

March 25, 2014