Disclaimer

Disclaimer TilburgUtube (for English see below)

Deze disclaimer is van toepassing op de webpagina die u bekijkt (TilburgUtube). Deze webpagina bevat auteursrechtelijk beschermde werken. Door de pagina te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden en disclaimer.

TilburgUtube wordt met grote zorg samengesteld, desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Tilburg University behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via deze website c.q. bij misbruik werken te verwijderen. We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van TilburgUtube contact op te nemen met tilburgutube@uvt.nl

De werken op TilburgUtube zijn uitsluitend bestemd voor eigen of intern gebruik door studenten en medewerkers van Tilburg University en/of gebruik ten behoeve van niet-commercieel onderwijs en/of voor niet-commerciële doeleinden.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de werken openbaar te maken en/of te verveelvoudigen zonder de expliciete, schriftelijke toestemming van de maker/rechthebbende. Tilburg University is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onrechtmatig openbaar maken van een auteursrechtelijk beschermd werk. In geval van een melding van een (vermoeden van een) schending van intellectuele eigendomsrechten, zal Tilburg University de klager doorverwijzen naar de gebruiker die het werk op TilburgUtube heeft geplaatst. Indien er aanwijzingen zijn dat degene die het materiaal heeft geplaatst niet de auteursrechthebbende is noch toestemming heeft om het materiaal openbaar te maken, behoudt Tilburg University zich het recht voor dit materiaal te verwijderen en het TilburgUtube-account van de gebruiker die het materiaal heeft geüpload in te trekken. Indien een auteursrechthebbende bij Tilburg University schade claimt voor het onrechtmatig openbaar maken van zijn werk, zal deze door Tilburg University worden doorverwezen naar die gebruiker die het materiaal heeft geplaatst.

Tilburg University aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid, fouten of onnauwkeurigheden in het materiaal op deze website of voor de gevolgen die uit het gebruik van TilburgUtube voortvloeien.

Aan de inhoud van TilburgUtube kunnen geen rechten worden ontleend.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van TilburgUtube.

 

 

TilburgUtube Disclaimer

This disclaimer applies in respect of the web page that you are viewing (TilburgUtube). This web page contains works that are protected by copyright. By means of your using the page you have accepted the usage conditions and the disclaimer.

TilburgUtube is compiled with the greatest possible care. However, it is nonetheless possible that it may contain errors. Tilburg University reserves the right to make changes to the information that is offered on this website without any prior notice or to remove works in the event of misuse. If you have any doubt about the content of TilburgUtube we kindly request you to send an e-mail to tilburgutube@uvt.nl.

The works on TilburgUtube are intended solely for your own use or for internal use by students and employees of Tilburg University and/or use for the purposes of non-commercial education and/or for non-commercial purposes.

It explicitly is not permitted to publish and/or duplicate the works without the explicit, written permission of the maker/entitled party. Tilburg University is not liable for any damage as a result of the wrongful publication of a work that is protected by copyright. In the event that notification is given of an infringement (or a suspicion of an infringement) of intellectual property, Tilburg University will refer the complainant to the user who has posted the work on TilburgUtube. In the event that there are indications that the person who posted the material is not the copyright holder and does not have permission to disclose the information, Tilburg University reserves the right to remove that material and revoke the TilburgUtube account of the user who uploaded the material. In the event that a copyright holder claims compensation of damage from Tilburg University for the unlawful disclosure of his or her work, Tilburg University will refer that person to the user who posted the material.

Tilburg University does not accept any liability for omissions, errors or inaccuracies in the material contained on this website or for the consequences that can ensue from the use of TilburgUtube.

No rights can be derived from the content of TilburgUtube.

No guarantee is offered in respect of the correct and uninterrupted operation of TilburgUtube.